KARAR DENETİM
Blog

Bilançodaki Taşınmazları Bir Defaya Mahsus Değerleme İmkanı Geliyor

Vergi Usul Kanunu’muza enflasyon muhasebesi uygulaması girdikten sonra, yeniden değerleme uygulamasına tamamen son verilmiştir. Ancak,  enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren koşullar ortadan kaldığı için en son enflasyon muhasebesi düzeltmesi 2004 yılında yapılmıştır.

Konkordato Taleplerinde Denetim Şirketlerine Büyük Rol

İcra-İflas Kanunu değişikliği (5071 sayılı Kanun) ile iflas ertelemesi müessesi tamamen ortadan kaldırılmıştır. İflas ertelemenin çoğu zaman kötü niyetli olarak kullanılması ve bir türlü amacına uygun sonuçlar elde edilememesi, uygulamanın tamamen ortadan kalmasına yol açmıştır.

Özel Sağlık Sigortalarında Büyük Artış

Sağlık harcamaları, bireylerin bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. TÜİK verilerine göre, bireyler, sağlık harcamalarının yaklaşık % 16,6’sını kendileri karşılamaktadır.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Gayrimenkuller elde bulundurulma amaçlarına göre, finansal tablolarda raporlanırlar. İşletmeler aşağıdaki üç amaç için gayrimenkul elde bulundururlar:

Uzun Vadeli Yatırımların Finansal Tablolarda Raporlanması

Uzun vadeli özkaynak yatırımlarının ayrımında önemli olan kavram, yatırım yapılan işletmenin finansman ve faaliyet politikaları üzerindeki etki düzeyidir. Yatırım yapılan işletmedeki etki düzeyi konusunda dört durum söz konusu olabilmektedir. Bunlar, kontrol, eş düzey (müşterek) etki, önemli etki ve önemsiz etkidir.

Hasılatın Ölçülmesi

Hasılat, hasılatın ortaya çıkmasına sebep olan işlem ve olaya ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca alınan veya alınması beklenen tutar esas alınarak ölçülür.

Vade Farkının Hasılattan Ayrıştırılması Bir Yıl Uygulaması

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre, hasılat, sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığında elde edilmesi beklenen bedeldir. Yükümlülük genel ifade ile mal veya hizmetin teslimini ifade eder. Eğer sözleşme, mal ve hizmet teslimi yanında, müşteriye önemli bir fayda  olarak finansman da sağlıyorsa, finansmandan doğan bu faydanın hesaplanması ve hasılattan indirilmesi gereklidir.

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.